Spor Hukuku Enstitüsü Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
Derneğin Adı, Merkezi, Amacı, Çalışma Alanları ve Şekiller

Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1:

Amacı ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak için: “SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ” adıyla  bir “DERNEK” kurulmuştur. Dernek, kamu yararına çalışmayı amaçlamakta olup; tüm özel ve kamusal spor, hukuk, eğitim kurum ve kuruluşlarından bağımsızdır.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır.
Enstitünün başka hiçbir yerde şubesi yoktur. Ancak Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde İstanbul dışındaki illerde bulunan Dernek üyelerini temsilci tayin edebilir. Yönetim Kurulu bu temsilcilikler için özel bir yönerge hazırlar.
Spor Hukuku Enstitüsü Derneği bu tüzükte kısaca “ENSTİTÜ” veya “DERNEK” olarak anılacaktır.

Derneğin Amacı:
Madde 2:

Enstitü’nün amacı;

a) Türkiye’nin kamu ve özel hukuk spor yapılanmasını incelemek ve irdelemek; Spor Genel Müdürlüğü merkez ve il müdürlükleri (ve/veya bu kuruluşun yerine kaim olabilecek kurumun), yerel yönetimler spor örgütlenmeleri, bağımsız ve/veya bağımsız olmayan spor federasyonları, çok branşlı veya ihtisas spor kulüpleri, bunların kuracakları federasyon, konfederasyon ve birlikleri, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Paralimpik Komitesi, spor vakıfları ve benzeri / diğer spor örgütlerinin yapılanmalarını, çalışmalarını, hizmet ve faaliyetlerini inceleyerek, bunların daha iyi hizmette bulunmalarını sağlayacak bilimsel öneri ve katkılarda bulunmak; Olimpiyat ilkelerinin doğru ve iyi anlaşılmasını sağlamak; fair-play ilkesinin sporun her alanında eksiksiz uygulanmasında yardımcı ve etkili olmak; gerek gördüğünde ve/veya talep edildiğinde Türkiye’nin genel spor mevzuatının (kanun, kararname, yönetmelik ve diğer hukuk metinlerinin hazırlanmasında, tadilinde ve geliştirilmesinde), kuruluşların spor mevzuatlarının (ana tüzük, tüzük, yönetmelik, talimat ve benzeri hukuk metinlerinin hazırlanmasında, tadilinde ve geliştirilmesinde) spor alanında faaliyet gösteren şirketlerin kuruluş, yapılanma, işleyiş, halka açılma ve borsada işlem görme faaliyetlerinde; bilimsel katkıda bulunmak, görüş bildirmek, yardımcı olmaktır.

b) Uluslararası alanda spor yapılanmasını oluşturan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), uluslararası spor federasyonları ve bunların bölgesel ve evrensel birliklerinin (örneğin, futbolda FIFA ve UEFA gibi), diğer ülkelerin olimpiyat komitelerinin ve paralimpik komitelerinin, olimpiyat oyunlarını organizasyon komitelerinin, Devletler üstü teşkilatların (Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler – UNESCO ve benzeri kuruluşların) spora ait ve sporu etkileyen mevzuat, antlaşma, sözleşme ve kararlarını incelemek, gerekğinde ve/veya talep edildiğinde bunların çalışmalarına aktif katkıda bulunmak, bu mevzuatın ve çalışmaların ülkemize uygulanabilirlik, etki ve yararlarını saptamaktır.

c) Spor yargısında, ulusal ve uluslararası (federasyonların) spor disiplin ve yargı mercilerinin yapılanmasını, kararlarını ve bunların uygulanabilirlik ve uygulanma şekillerini; Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ın çalışma şeklini ve kararlarını (içtihat ve mütalaalarını), İsviçre Federal Mahkemesi’nin CAS kararlarına ilişkin üst yargı fonksiyonunun işleyiş şekillerini, etkisini ve kararlarını; Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın spor ile ilgili içtihatlarını ve yerli ve yabancı diğer her türlü spor ile ilgili yargı kararlarını incelemek, irdelemek ve ülkemiz sporunun ulusal ve uluslararası işleyiş ve ilişkilerine etkilerini saptamak, bu konuda spor kuruluşlarımızı uyarmak, kararların anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde dopingle mücadelenin hukuki boyutunun etkin bir şekilde işletilmesine, Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa Konseyi ve UNESCO Dopingle Mücadele Sözleşmeleri ile Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA)’nın Dünya Anti-Doping Kodu’nun ve eklerinin Türkiye’de anlaşılmasına, benimsenmesine, ve uygulanmasına, müeyyidelerinin tatbikinde ve bunlarla ilgili ulusal ve uluslararası spor federasyonları disiplin teşkilatları ile CAS kararlarının uygulanmasında, bunlara itiraz ve/veya dava yollarında spor federasyonlarımıza, kulüplerimize, sporcularımıza, spor insanlarımıza ve sair ilgililere ve/veya taraflara danışmanlık ve hukuki yardımında bulunmak, onları bilgilendirmek, onlara görüş bildirmek, gerektiğinde hak aramalarında ve savunmalarında yardımcı olmaktır.

e) Sporda her türlü şiddet, ayrımcılık, ırkçılık ile sair taşkınlık ve aşırılıklarla hukuki düzeyde mücadele etmek; bu konudaki yasa ve diğer iç mevzuatımız ve bunlarla birlikte Türkiye’nin taraf olduğu, Avrupa Konseyi’nin “Spor Gösterileri ve Özelllikle Futbol Karşılaşmaları Sırasında Seyirci Şiddeti ve Taşkınlıkları Hakkında Avrupa Konvansiyonu”nun ülkemizde daha iyi anlaşılması ve daha etkin uygulanması için gerekli göreceği eğitim çalışmalarını yapmaktır.

f) Gelişmiş ülkelerde bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilen ve benimsenen, lisans ve lisans üstü eğitimi bulunan “SPOR HUKUKU”nun yeni bir bilim alanı olarak ülkemizde de yerleşmesi ve gelişmesi için gerekli her türlü araştırma, inceleme, uygulamada bulunmak, üniversite ve yüksek okullarımızda spor hukuku eğitiminin verilmesine katkı sağlamak, bu alanda bütün eğitim kurumlarından ve diğer kuruluşlardan bağımsız olarak ve fakat hepsi ile işbirliğine açık şekilde ve halde çalışmaktır.

g) Enstitü’nün ana amacı Spor Hukuku alanında çalışmak ve bu hukuk disiplinini geliştirmek olmakla birlikte, spor felsefesi, spor sosyolojisi, spor tarihi, spor ekonomisi, spor işletmesi, spor iletişimi, spor politikası, uluslararası spor ilişkileri gibi, spor hukuku ile yakın ilişki ve etkileşim alanlarında da, bu uzmanlık alanlarının ülkemizde yerleşmesi ve gelişmesi için gereğinde faaliyette bulunmak, ilgili kişi ve kuruluşlara bu alanlarda da bilimsel katkı ve yardımlarda bulunmaktır.

Derneğin Çalışma Alanı ve Şekilleri:
Madde 3:

Enstitü amacına ulaşmak için aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

a)Spor hukuku alanında ve ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, kollokyum, panel, forum, seminer, kurs, sertifika programları, yarışma  ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak, gerektiğinde ilgili Bakanlık, Genel Müdürlük, Federasyonlar, kulüpler, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile, diğer resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak;

b)Amaç maddesinde belirtilmiş olunan hususlardaki ve özellikle Spor Hukuku alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyerek, ülkemizin zamanında ve eksiksiz olarak bilgilenmesini sağlayacak çalışmaları yapmak;

c)Spor Hukuku alanına giren mevzuat, yargı kararları ve diğer belgeleri toplamak, gerekenleri Türkçe’ye çevirmek, Türk spor mevzuatı ve diğer belgelerin gereken yabancı dillere, spor hukuku terminolojisine uygun şekilde çevirmek, yapılmış olan çevirilerin Spor Hukuku terminolojisine uygunluklarını kontrol etmek, spor hukuku konularında Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak;

d)Spor Hukuku ve ilgili diğer bilim dalları ve uygulamalarıyla uğraşan, bu alanda etkili olan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki spor hukuku araştırma – uygulama – eğitim merkezleri, enstitüleri, akademileri, vakıfları, dernekleri, mesleki kuruluşları ve benzeri kurumlarla ilişki kurmak ve işbirliğinde bulunmak;

e)Spor alanında faaliyet gösteren Devlet kuruluşları, federasyonlar, kulüpler, mesleki kuruluşlar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yönetici ve personelinin Spor Hukuku alanında bilgilenme ve olgunlaşmalarını sağlamak; hukuk mesleğinde faaliyet gösteren veya bu alana ilgi duyan hakim, savcı ve avukatların, spor akademisyenlerinin, spor gazetecilerinin, spor hakemlerinin, diğer spor insanlarının ve ilgili kişilerin meslek içi eğitimlerinde spor hukuku alanına da eğilmelerini sağlayacak çalışmalarda bulunulmasına yardımcı olmak; bu alanda faaliyet gösterebilecek kurum ve kuruluşlara yol göstermek, işbirliğinde bulunmak;

f)Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde “spor hukuku” dersinin okutulması için girişimlerde bulunmak; bu dersi okutacak / okutan Hukuk Fakültelerine müfredat, öğretim elemanı ve diğer bilimsel yardımlarda bulunmak; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında okutulan “spor hukuku” dersinin daha yaygın ve uyumlu hale gelmesi için gerekli müfredat, öğretim elemanı ve diğer bilimsel katkılarda bulunmak;

g)Spor Hukuku alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak, çalıştaylar organize etmek;

h)Spor Hukuku ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane, internet ve diğer bilgi, bilişim ve uygulama tesislerini kurmak, ulusal ve uluslararası süreli yayınları izlemek

i)Spor hukuku alanında ilgililere bilgi vermek, danışman ve hukukçular sağlamak, gereğinde ve talebi halinde genelde spor hukuku ve özelde dopingle mücadele alanlarında bilirkişiler sağlamak, bu hizmetleri yerine getirmek;

j)Amacı ile ilgili diğer her türlü faaliyette bulunmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Türleri, Koşulları, Başvuru ve Kabul İşlemleri, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi
Üyelik Türleri:

Madde 4:

Enstitü’nün üç tür üyesi vardır:
a) Asıl Üyeler
b) Onursal Üyeler
c) Stajyer Üyelik
Asıl Üye Olma Koşulları
Madde 5:
Enstitü’ye “Asıl Üye” olabilmek için üye adayının aşağıdaki niteliklere sahip olması aranır:
a)Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’na göre üye olma hak ve ehliyetine sahip olmak ve aşağıdaki koşullardan en az birisini haiz olmak;
b)Spor Hukuku alanında yurt içi veya yurt dışında bir “spor hukuku sertifika programı” ve/veya bir “spor hukuku yüksek lisansı” ve/veya spor hukuku alanında “doktora” yapmış olmak ve bunu belgelemek; ya da,
c)Spor hukuku alanında yazılı ve/veya sözlü çalışmaları olduğunu, yukarıda belirtilen programlarda öğretim elemanı olarak yer almış olduğunu belgelemek; ya da,
d)Bir Hukuk Fakültesi veya Spor Yüksek Okulu öğretim elemanı olmuş olmak ve bunu belgelemek; ya da,
e)TMOK’un, SGM merkez ve il teşkilatlarının, özerk federasyonların hukuk komisyon veya kurullarında ve/veya disiplin kurullarında ve/veya tahkim kurullarında ve/veya hukuk departmanlarında görev almış olduğunu belgelemek; ya da,
f)Bir uluslararası spor federasyonunun hukuk kurullarından birinde görev almış olduğunu ve/veya Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) üyesi olduğunu belgelemek; ya da
g)Hukuk’da lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarından birine veya birden çoğuna sahip olup, olimpik bir sporda lisanslı sporculuk yapmış olduğunu belgelemek; ya da,
h)Bir tescilli spor kuruluşu (federasyon, kulüp gibi) ve/veya lisanslı bir spor insanı (sporcu, antrenör, sportif temsilci gibi) gerçek ve/veya tüzel kişinin, en az üç adet olmak üzere, vekaletlerine sahip olmuş olduğunu ve/veya bu kişileri temsilen spor yargılamalarına katılmış olduğunu, yetkili merci ve dosya numaralarını da belirterek, belgelemek; ya da,
i)İşbu Tüzüğün 2. maddesinin (g) bendinde belirtilen alanlarda uzmanlığı olup, Enstitü bünyesinde ve/veya Enstitü’nün katkı ve/veya işbirliği ile tertiplenmiş olunan bir etkinlikte, bu alanların birinde veya birden çoğunda bildiri sunmuş olduğunu; veya bu etkinliklerden birinden sertifika almış olduğunu belgelemek.

Onursal Üyelik ve Stajyer Üyelik
Madde 6:

Olimpik ilkelere, spora ve spor hukukuna inanmış ve bunlara katkıda bulunmuş ya da bulunabilecek gerçek veya tüzel kişilere, doğrudan Yönetim Kurulu’nun kararı ile “Enstitü Onursal Üyeliği” verilebilir. Bu kişilerin Enstitü organlarında seçme veya seçilme hakkı yoktur; Genel Kurul’a dilerlerse katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse Enstitü’ye maddi katkıda bulunabilirler, sponsorluk yapabilirler.

Hukuk fakültesinden henüz mezun olmamış ve üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencileri Derneğe Stajyer Üye olarak Yönetim Kurulu kararı ile alınabilirler. Stajyer üyelerin üyeliği hukuk fakültesinden mezun oluncaya kadar sürer ve bunlar hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra başvuru yapmaları halinde asıl üyelik noktasında önceliğe sahip olurlar ve üyeliğe asıl üye olarak kabul için aranan spor hukuku alanında çalışmış olma şartını yerine getirmiş sayılırlar. Stajyer üyeler giriş ve yıllık aidat ödemezler. Bu kişilerin Dernek organlarında seçme veya seçilme hakkı yoktur; Genel Kurul’a dilerlerse katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar.

Asıl Üyeliğe Başvuru İşlemleri
Madde 7:

Enstitü’ye üye olmak için başvuruda bulunan kişi:
a)Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış olan üyeliğe başvuru formunu doldurmak;
b)Madde 5’de belirtilmiş olan üye olabilme özelliklerinden en az birisine sahip olduğunu belirten belgeleri sunmak;
c)Özgeçmişini, nüfus suretini, savcılıktan sabıka kaydını, Avukat ise kayıtlı olduğu Baro kimlik suretini, öğretim elemanı ise bağlı olduğu Üniversite kimlik suretini sunmak;
d)Başvuru formunu, Enstitü’nün kaydı açık 3 (üç) üyesine, üye adaylığına takdimi niteliğinde, imzalatmak;
e)Yeteri kadar fotoğraf vermek;
f)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca durumları izin belgesi sunmalarını gerektirenlerce bu belgeyi de vermek;
g)Başvurusunu Enstitü merkezinde, belgeleri ile birlikte kayda aldırmak
zorundadır.
Kaydı açık bir Enstitü üyesi bir takvim yılı içerisinde en çok on kişiyi üyelik için önerebilir.

Asıl Üyeliğe Kabul İşlemleri:
Madde 8:

Üyeliğe kabul başvuruları Yönetim Kuruluna hitaben yapılır.
a) Yönetim Kurulu, başvuruda bulunan kişileri elektronik ortamda duyurur;
b) Dernek üyeleri, adaylar hakkında itirazları varsa, 7 (yedi) gün içinde bunları yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirirler; itirazlar Yönetim Kurulunca gizli tutulurlar;
c) Üyelik başvuruları, duyuru süresinin bitimini izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısını izleyen işgününde, Yönetim Kurulu’nca, varsa itirazlar ile birlikte, eksiksiz olarak Genel Sekreter’e verilir;
d) Genel Sekreter, başvuruları inceler,  her adayın üyelik işlemi ile ilgili olarak işbu Tüzüğün 5 ve 7. maddelerinde aranan koşullar hakkında gerekli değerlendirmeleri yapar;
e) Genel Sekreter bu değerlendirme sonrasında Enstitü Tüzüğüne uygun olarak belirlenen adayları, haklarında düzenleyeceği kısa raporla birlikte, Yönetim Kurulu’na bildirir;
f) Yönetim Kurulu, adaylık hususunda son ve nihai kararı verir ve durumu Sayman’a bildirir. Üyelik başvuruları reddedilenlere red gerekçesi gösterme zorunluluğu yoktur.
g) Sayman 10 (on) gün içerisinde, Yönetim Kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşen üyelerin giriş işlemlerini gerçekleştirir. Sayman, üyeliğe kabul edilen kişiye, bu kararı bildiren yazısında, 30 (otuz) gün içerisinde, giriş ve yıllık aidatları, Genel Kurul’ca bu konuda Yönetim Kuruluna verilmiş olan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca tespit edilen ödeme şekli çerçevesinde yatırmasını bildirir; bu ödentileri süresi içerisinde ve tam olarak yatırmayan üyenin üyeliği gerçekleşmiş olmaz ve ileriye yönelik kazanılmış bir hak elde edilmez; üyelik başvurusu düşer;
h) Giriş (tamamını veya bir bölümünü) ve yıllık (tamamını veya ilk taksidini) ödentisini ödeyen üye, Sayman tarafından Genel Sekretere sevk edilir. Üye adayının kaydı Genel Sekreter tarafından  Sicil Defterine işlenir. Giriş ödentisinin tamamını ve üyeliğin birinci yıl aidatının tamamını ödemedikçe, yeni asıl üye, seçme ve seçilme hakkı ile Genel Kurul’da oy kullanma hakkını kazanmış olmaz. Bu ödemeler Yönetim Kurulu’nca sürelere yayılmış olsa da, yeni asıl üye bu ödentileri bir defada, hemen ödemek suretiyle seçme ve seçilme hakkını hemen elde edebilir.

Asıl Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri:
Madde 9:

Enstitü asıl üyelerinin hakları:
a) Genel Kurul toplantılarına katılmak, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak;
b)Enstitü organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek;
c)Enstitü çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar çerçevesinde yararlanmaktır.
Enstitü asıl üyelerinin yükümlülükleri:
a)Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Enstitü Tüzüğü ve bunlara uygun olarak düzenlenecek Talimat ve Yönergeler hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlarına uymaktır;

b) Enstitü’nün amaç maddesinde belirtilmiş olan hususların gerçekleşmesine aktif olarak katkıda bulunmak, “spor hukuku”nun ülkemizde gelişmesi için bireysel ve/veya toplu olarak özel gayret göstermektir;
c) Üyelerin Enstitü’ye ödemekle yükümlü oldukları ve olacakları giriş aidatı, yıllık aidat ve her tür ödemelerini zamanında ve bu hususta tespit edilmiş olan kurallara uygun şekilde yapmaktır. Yıllık ödentisini defaten veya taksitlendirilmişse, üst üste üç taksidini ödemeyen üye, Enstitü faaliyetlerinde üyelere tanınan kayıt, mali ve diğer ayrıcalıklı olanaklardan yararlanamaz. Yıllık ödentisini hiç ödemeyen veya yıllık taksitlerinden en az yarısını ödememiş olan üyeyi, Sayman her yılın sonunda taahhütlü mektupla ödemede bulunmaya davet eder. Bu çağrı üzerine borcunu 30 (otuz) gün içerisinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılmasına veya üyelikten çıkarılmasına Yönetim Kurulu karar verir.. Üyelik kaydı kapatılan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar, kayıtları kapalı olduğu sürece seçme ve seçilme haklarını yitirirler. Enstitü faaliyetlerinde üyelere tanınan ayrıcalıklardan yararlanamayacakları gibi, kontenjanlı faaliyetlerde, bu faaliyetlere en sonda yer kalırsa katılabilirler. Bu madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin Yönetim Kurulu’na yeniden yazılı olarak başvurması halinde, geriye doğru yıllık ödenti borçlarının tamamı, en çok beş yıl içinde, ödeme yapılan yılın aidat miktarı emsal alınarak defaten ödendiğinde, üyenin kaydı yeniden açılır. Beş yılı aşmış olan kapatmalar, yeniden üye olma usulüne tabi tutulur.

Üyeliğin Sona Ermesi:
Madde 10:

Asıl ve Onursal üyelikler aşağıdaki koşullarda sona erer:
a)Üyelik için Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve işbu Tüzük hükümlerine göre aranan üyelik koşullarını yitirenlerin üyelikleri kendiliğinden;
b)Yazılı istifa bildirimi ya da ölüm halinde.
c)Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmak suretiyle; Enstitüden çıkan veya çıkarılanlar, Genel Sekreter’ce üye kayıt defterinden terkin edilirler ve Enstitü mal varlığından ve/veya olanaklarında hiç bir şekilde hak iddia edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar, Seçimleri, Görev ve Yetkileri


Derneğin Organları:
Madde 11:

Enstitünün organları Şunlardır;
a)Genel Kurul,
b)Yönetim Kurulu,
c)Yüksek Danışma Konseyi,
d)Denetleme Kurulu,

Genel Kurul:
Madde 12:

Genel Kurul, Enstitü’nün en yetkili karar organı olup, Enstitü Tüzüğüne göre kayıtlı, kaydı açık ve içinde bulunulan yılın Ocak ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar, varsa geçmiş yıllar ödentilerinin tamamı ile, o yıla ilişkin ödentilerin vadesi gelmiş taksitlerini ödemiş asıl üyeler topluluğudur. Genel Kurul, her yıl Mayıs ayında, Genel Kurulca alınmış başkaca bir karar yok ise, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla, Enstitü merkezinin bulunduğu ilde toplanır. Genel Kurul’un her üç yılda bir yapacağı olağan toplantılarda, seçimli organların da seçimi yapılır. Buna göre Genel Kurul üç şekilde toplanır:

a)Yıllık olağan Genel Kurul toplantısı,
b)Üç yılda bir seçimli olağan Genel Kurul toplantısı,
c)Olağanüstü Genel Kurul toplantısı. Olağanüstü Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü hallerde, Denetleme Kurulu’nun gerek gördüğü hallerde veya Enstitü kaydı açık asıl üyelerin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu’nca başvuru tarihinden 30 (otuz) gün içerisinde toplantıya çağırılır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 13:

*Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır:

a)Enstitü Başkanı’nı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, asıl ve yedek üyelerini seçmek;
b)Enstitü Tüzüğü’nün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek;
c)Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylamak,
d)Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek;
e)Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
f)Yönetim Kuruluna Dernek çalışmaları ile ilgili olarak yönerge ve talimatlar hazırlama yetkisi vermek, hazırlanmış olan yönetmelikleri onaylamak;
g)Yönetim ve Denetleme kurullarının başkan ve üyelerine gereğinde verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek;
h)Enstitü’nün bir başka tüzel kişiliğe üye olmasını ve/veya tüzel kişiliği bulunmayan bir Platform’a katılmasını ve/veya bunlardan ayrılmasını kararlaştırmak ve/veya bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
i)Enstitü’nün uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki aynı amaç ve/veya işlev doğrultusunda faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak veya üyelikten ayrılmak konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek ve/veya bu konudaki Yönetim Kurulu kararlarını onaylamak;
j)Enstitü’nün vakıf kurması kararını almak,
k)Enstitü’nün feshedilmesine karar vermek;
l)Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
m)Asıl üyelerin üyeliğe giriş ve yıllık aidat miktarlarına karar vermek;
n)Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek;  Derneğin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilmek, üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek, Enstitü’nün en yetkili organı olarak diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkileri kullanmak.

Genel Kurulu Çağrı Usulü:
Madde 14:

Yönetim Kurulu, Enstitü tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya elektronik posta ile bildirilmek ya da Derneğe ait web sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Usulü
Madde 15:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve Enstitü’nün feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak olağan toplantılarda, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Ancak seçim maddesi gündeme eklenemez. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve stajyer üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan Vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:
Madde 16:

Genel Kurul’da, Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerinin seçimleri ve diğer konulardaki kararlar açık oylama ile yapılır.Ancak bunun aksi kararlaştırılabilir. Gizli oylar, Enstitü mührü ile mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine Enstitü mührü ile mühürlü bir zarf içerisinde, içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan Heyeti Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Enstitü’nün feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Yönetim Kurulu
Madde 17:

Yönetim Kurulu; bir Başkan, sekiz üye ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı ve  Yönetim Kurulu üç yıllık bir görev süresi için Genel Kurul’ca,aksi kararlaştırılmadı ise, açık oyla seçilir. Divana her başkan adayı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye aday listesi sunmak zorundadır. Oylamalar bu listeler üzerinden yapılır. Yönetim Kurulu, seçilmesini takip eden ilk toplantısında üyeleri arasında görev dağılımında bulunur. Bu görevler: bir Başkan Vekili, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, ve bir Sayman’dır. Bu suretle özel görev sıfat ve ünvanları verilen Yönetim Kurulu Üyelerinin dışındakiler, Yönetim Kurulu üyelikleri yanında Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği geçici veya sürekli görevlerle yükümlendirilebilirler. Hitap ve yazışmalarda Yönetim Kurulu Başkanı “Enstitü Başkanı”, Başkan Vekili de “Eş Başkan” ünvanlarını kullanırlar. Enstitü Başkanı ve Eş Başkan öncelikli olarak ve münferiden Enstitü’yü temsile yetkilidirler. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez en az beş kişinin hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın, Başkan toplantıya katılamamışsa Eş Başkanın  oyu belirleyicidir. Görev süresi sona eren Başkan ve üyeler Yönetim Kurulu’na yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu’nda çeşitli neden ve şekillerde boşalan üyeliklere, seçildiklerinde almış oldukları oy sıralamasına göre yedek üyeler getirilirler; oyların aynı olması halinde kura çekilir. Yedek üyeler, yerini aldıkları üyelerin sürelerini tamamlarlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedek üyelerin de göreve getirilmeleri sonrasında, üye tam sayısının yarısının altına düşerse (beş kişi), kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:
Madde 18:

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Enstitü’yü temsil ve ilzam etmek;
b)Tüzüğün amaç maddesi doğrultusunda Enstitü   çalışma alanını ve şekillerini düzenlemek ve bu düzenlemelerin gereğini yerine getirmek;
c)Genel Kurul’u toplantıya çağırmak;
d)Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak; Bütçenin uygulanmasını sağlamak;
e)Enstitü’nün  çalışmaları ile ilgili yönergeleri hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak;
f)Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Enstitü’ye ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Enstitüye çalışma mekanı sağlayabilecek kuruluşlarla protokoller akdetmek, Enstitü lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek;
g)Gerekli görülen yerlerde “Temsilcilik” açılmasını sağlamak;
h)Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak;
i)Her faaliyet yılı sonunda Enstitü’nün bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek ve toplandığında Genel Kurul’a sunmak;
j)Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek;
k)Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak;
l)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 19: 25.05.2013 tarihli Genel Kurulda kaldırılmıştır.


Temsil ve İlzam:
Madde 20:

Enstitü’nün idari ve mali temsil ve ilzamı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
a)İdari işlerde: Enstitü Başkanı, Eş Başkan, Yönetim Kurulu’nun yazılı kararı ile yetki verdiği  Başkan Yardımcılarından biri, Genel Sekreter, birlikte veya teker teker;
b)Mali işlerde: Enstitü Başkanı, Eş Başkan, Yönetim Kurulu’nun yazılı olarak yetki verdiği Başkan Yardımcılarından biri ile Sayman Üye müşterek imzaları ile Enstitü’yü temsil ve ilzama yetkilidirler. Ancak 5.000,00 TL’ye kadar olan işlemler mali işlemlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından tek imza ile yapılabilir.

Yüksek Danışma Konseyi
Madde 21:

Enstitü başkanları ve eş başkanları, bu görevlerini tamamladıktan sonra, Dernek üyeliğini sürdürmeleri ve bu üyeliğin gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla, Enstitü’nün “Onursal Başkanı” ünvan ve sıfatını kazanırlar ve hitap ve yazışmalarda bu ünvanla anılırlar. Onursal Başkanlar, sayıları üçe ulaştığında, Enstitü “Yüksek Danışma Konseyi”ni oluştururlar. Görevini tamamlayan her Başkan veya Eş Başkan otomatik olarak Yüksek Danışma Konseyi üyeliğine geçer. Konseye, en kıdemli üye Başkanlık eder. Yokluğunda veya bu görevi yerine getiremeyecek durumda olması halinde Başkanlık, Konsey üyelerinin kıdem sıralamasına göre düzenlenir. Yüksek Danışma Konseyi, Enstitü’nün en üst danışma organıdır. Yönetim Kurulu toplantı tarihleri Konsey üyelerine de Genel Sekreter tarafından bildirilir. Gerekli gördüğünde topluca veya temsilen Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, söz alabilir ancak kararlarda oy kullanamaz. Yüksek Danışma Konseyi, gerek görürse Genel Kurula da yazılı veya sözlü bilgi sunumunda bulunabilir, görüş bildirebilir. Konsey’in böyle bir talebinin olması halinde, Yönetim Kurulu bu hususu Genel Kurul gündemine koymak mecburiyetindedir. Yüksek Danışma Konseyi, Enstitü organlarının kendisinden sorduğu konularda ve/veya kendisinin gerekli gördüğü hususlarda inceleme ve irdelemelerde bulunur, organları bu hususlarda uyarabilir, aydınlatabilir. Yüksek Danışma Konseyi, toplantı sıklıklarına, düzenine kendisi karar verir.  Yönetim Kurulu, Yüksek Danışma Konseyi’ne gerekli çalışma ortamını ve sekreterya hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.

Denetleme Kurulu
Madde 22:

Denetleme Kurulu, Bir başkan ve iki asıl ve üç yedek üye olarak, üç yıllık bir görev süresi için Genel Kurul’ca açık oyla seçilir.
Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sıralamasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir; oylarda eşitlik halinde kura çekilir.
Denetleme Kurulu, seçilmesi sonrasındaki ilk toplantısında üyeleri arasından Başkan vekilini seçer.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde 23:

Denetleme Kurulu, Enstitü Tüzüğü’nde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Enstitü Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Enstitü tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Denetleme Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde 24: 25.05.2013 tarihli Genel Kurulda kaldırılmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Enstitü’nün Gelir Kaynakları
Madde 25:

*Enstitü’nün gelir kaynakları aşağıda, sınırlayıcı olmamak kaydıyla, sayılmıştır:
a)Üye Aidatı: Asıl üyelerden giriş ödentisi olarak 200 (ikiyüz) TL, yıllık olarak da 100 (yüz) TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Giriş ödentisi ile yıllık aidat ödentilerinin nasıl ödeneceğine karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.
b)Gerçek ve tüzel kişilerin Enstitü’ye yaptıkları bağış ve yardımlar.
c)Enstitü’nün mesleki eğitim, sportif ve sosyal faaliyetlerinden elde ettiği gelirler.
d)Enstitü’nün mal varlığından elde edilen gelirler.
e)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
f)Enstitü’nün,  amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. Bu faaliyetler Yönetim Kurulunca görevlendirilen Dernek üyelerinden biri veya birkaçı tarafından gerçekleştirilmişse, Yönetim Kurulu elde edilen gelirin ne kadarının bu üyelere emek ve mesailerinin karşılığı olarak verileceğini kararlaştırır.
g)Diğer gelirler.

Enstitü’nün Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler :
Madde 26:

Defter tutma esasları;
a)Enstitü’de bilanço esasına göre göre defter tutulur.
b)Enstitü’nün ticari işletme açması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
c)Enstitü’nün defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
d)Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-)Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlanmadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 27:

Gelir ve gider belgeleri;
a)Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
b)Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
c)Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
d)Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
e)Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
f)Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi:
Madde 28:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.


Bildirim Yükümlülükleri:
Madde 29:

A) Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel Kurul sonuç bildirimine;
1- Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazmanlar tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfasının Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği
eklenir.
B) Taşınmazların Bildirilmesi:
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
C) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
D) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen  Ortak Projelerle İlgili Bildirim:
Derneğin, faaliyet alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
E) Değişikliklerin Bildirilmesi:
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi:
Madde 30:

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:
Madde 31:

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Tüzük Değişiklik Şekli ve Usulü:
Madde 32:

Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü  toplanan Genel Kurul kararı ile yapılabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda  tüzük değişikliği oylaması madde madde ve açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli:
Madde 33:

Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Spor Hukuku Enstitüsü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda devredilecek yer belirlenmemişse Derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip olan derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Tüzükte Hüküm Eksikliği:
Madde 34:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.